MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

z dnia 21 kwietnia 2008 roku

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ GMINY OPATÓWEK

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

G Ł Ó W N Y    K S I Ę G O W Y

 

        I.      Wymagania niezbędne:

 

       Głównym Księgowym może być osoba, która:

1.       ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2.       ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3.       nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

4.       spełnia jeden z poniższych warunków:

a)       ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

b)       ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,

c)       jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)       posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

      II.      Wymagania dodatkowe:

 

ˇ         znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw księgowych,

ˇ         znajomość obsługi komputera w ramach programu księgowość budżetowa,

       Predyspozycje osobowościowe:

ˇ         dyspozycyjność,

ˇ         systematyczność,

ˇ         uczciwość,

ˇ         kreatywność w działaniu,

ˇ         zdecydowanie

ˇ         umiejętność  organizacji  własnej  pracy  i  pracy  w zespole

ˇ         umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 

 

 

    III.      Zakres wykonywanych zadań:

 

ˇ         opracowywanie dla placówek zadań rzeczowych w ramach ustaleń objętych planem i budżetem , udzielanie placówkom wytycznych w sprawie realizacji planów i wydatków budżetowych,

ˇ         przestrzeganie obowiązków Głównego Księgowego wynikających z obowiązujących przepisów,

ˇ         prowadzenie ewidencji księgowej i budżetowej dla podległych placówek oświatowych    gminy Opatówek,

ˇ         prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

ˇ         prowadzenie rachunkowości jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami,

ˇ          sporządzanie sprawozdawczości finansowej z realizacji budżetu dla placówek,

ˇ         kontrola gospodarki środkami finansowymi,

ˇ         prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej na poszczególne placówki

ˇ         wykonywanie wszelkich czynności wynikających z przepisów finansowych

 

 IV.   Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 

-     Podanie o przyjęcie do pracy wg. wzoru określonego w zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

-     Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) wg wzoru określonego w zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

-    Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa, oryginały do wglądu),

-    Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

-    Kwestionariusz osobowy - wg wzoru określonego w zał. Nr 3 do niniejszego ogłoszenia,

-    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

-    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,.

 

ZEAS  zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 05.05. 2008 roku osobiście w  dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie zakładu, 62-860 Opatówek, Pl. Wolności 14 - pokój 22  lub pocztą na adres zakładu z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy  w  ZEAS Gminy Opatówek ".

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Opatówek pod adresem internetowym www.bip.opatowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie zakładu.

 

 

                                                                                                                Dyrektor ZEAS

 

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 


 

Załącznik Nr 1

do Ogłoszenia

z dnia 21.04.2008 r.

 

 

....................................................................................  

   (miejscowość, dnia)

 

 

Imię ........................................

Nazwisko ................................

Adres ......................................

Telefon ...................................

 

 

 

 

 

 

 PODANIE

 

  Proszę o przyjęcie mnie do pracy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Opatówek na stanowisko główny księgowy.

 

 

 

 

 

 

........................................................................   

                        (podpis)

 

 


 

Załącznik Nr 2

do Ogłoszenia

z dnia 21.04. 2008 r.

 

 

ŻYCIORYS

 

 1.       Imię ............................................................

2.       Nazwisko ......................................................

3.       Adres zamieszkania ......................................

4.       Data urodzenia ..............................................

5.       Telefon ..........................................................

6.       Wykształcenie (szkoła/uczelnia, rok ukończenia, uzyskany tytuł).

7.       Kursy i szkolenia (kto organizował, rok ukończenia)

8.      Doświadczenie zawodowe( okresy zatrudnienia, stanowiska, zakresy obowiązków, inne informacje).

9.      Posiadane uprawnienia (termin uzyskania, rodzaj uprawnienia).

10.   Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

11.   Inne informacje (języki, uzdolnienia, zainteresowania itp.).

 

 


 

Załącznik Nr 3

do Ogłoszenia

z dnia  21.04.2008 r.

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

 

 

1.       Imię (imiona) i nazwisko....................................................................................................

2.       Imiona rodziców..................................................................................................................

3.       Data urodzenia.....................................................................................................................

4.       Obywatelstwo......................................................................................................................

5.       Numer ewidencyjny PESEL................................................................................................

6.       Numer identyfikacji podatkowej NIP..................................................................................

7.       Dokładny adres miejsca zamieszkania.................................................................................

Adres do korespondencji......................................................................................................

8.       Wykształcenie.......................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

..............................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy - naukowy)

9.       Wykształcenie uzupełniające................................................................................................

..............................................................................................................................................

(kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

10.   Przebieg dotychczasowego  zatrudnienia .............................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

11.   Dodatkowe uprawnienia , umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

12.   Stan rodzinny..........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

(imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)

13.   Powszechny obowiązek obrony:

a)       stosunek do powszechnego obowiązku obrony .....................................................

b)       stopień wojskowy.................................nr specjal. wojskowej................................

c)       przynależność ewidencyjna do WKU......................................................................

d)       numer książeczki wojskowej ..................................................................................

e)       przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP..........................................................

14.   Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku.................................................................

.................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres, telefon)

15.   Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1, 2, 3 i 5 są zgodne z dowodem osobistym seria ................................ nr ......................................... wydanym przez.......................................
......................................................... w ............................................. albo innym dowodem
tożsamości .............................................................................................................................

 

 

 

..................................................................                                                                                                          ..............................................................................

             (miejscowość i data)                                                                                                                                 (podpis osoby składającej kwestionariusz)