MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

K.1110/2/06

Opatówek, dnia 14 lipca 2006 r.

 

OGŁOSZENIE

 

z dnia 14 lipca 2006 roku

 

WÓJT GMINY OPATÓWEK

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

W URZĘDZIE GMINY W OPATÓWKU PL.WOLNOŚCI 14

 

 

I. stanowisko pracy ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych

..........................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

1.       Wymagania niezbędne:

-          obywatelstwo polskie,

-          pełna zdolność do czynności prawnych,

-          korzystanie w pełni z praw publicznych,

-          odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-          niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

-          nieposzlakowana opinia,

-          wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne, prawnicze lub administracyjne,

-          doświadczenie - staż pracy w służbach finansowo - podatkowo - księgowych, preferowany w jednostkach administracji samorządowej,

-          znajomość przepisów z zakresu ordynacji podatkowej,

-          znajomość przepisów z zakresu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

-          znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

-          obsługa komputera - podstawowa znajomość pakietu biurowego Office (Word, Excel)

-          doświadczenie w dziedzinie wymiaru podatków,

-          komunikatywność,

-          odpowiedzialność,

-          dyspozycyjność,

-          kreatywność,

-          prawo jazdy kat. B,

-          umiejętność pracy w zespole,

-          umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,

-          umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

-          odporność na stres,

-          wysoka kultura osobista,

-          znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-          prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku i opłat lokalnych.

 

4.       Wymagane dokumenty aplikacyjne:

-          Podanie o przyjęcie do pracy wg. wzoru określonego w zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

-          Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) wg wzoru określonego w zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

-          Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

-          Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

-          Kwestionariusz osobowy - wg wzoru określonego w zał. Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

 


 

II. stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki odpadami

..........................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

1.       Wymagania niezbędne:

-          obywatelstwo polskie,

-          pełna zdolność do czynności prawnych,

-          korzystanie w pełni z praw publicznych,

-          odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-          niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

-          nieposzlakowana opinia,

-          wykształcenie wyższe rolnicze,

-          doświadczenie - preferowany staż pracy w zakresie pozyskiwania środków unijnych,

-          znajomość przepisów prawnych dotyczących zadań Gminy w zakresie rolnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody, gospodarki odpadami, geologii, prawa wodnego,

-          znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym.

-          biegła znajomość języka angielskiego.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

-          obsługa komputera - podstawowa znajomość pakietu biurowego Office (Word, Excel, Power Point), Internetu, Programu Ewidencji Działalności Gospodarczej,

-          doświadczenie w dziedzinie przygotowywania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników,

-          komunikatywność,

-          odpowiedzialność,

-          dyspozycyjność,

-          kreatywność,

-          prawo jazdy kat. B,

-          umiejętność pracy w zespole,

-          umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,

-          umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

-          odporność na stres,

-          wysoka kultura osobista,

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-          prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień dotyczących zadań Gminy w zakresie rolnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody, gospodarki odpadami, geologii, prawa wodnego,

-          prowadzenie działalności społeczno - organizatorskiej w w/w zakresie,

-          prowadzenie zadań przy likwidacji klęsk żywiołowych (gradobicia, powodzi, suszy i pożarów),

-          prowadzenie zadań wynikających z badań GUS na terenie gminy.

 

4.       Wymagane dokumenty aplikacyjne:

-          Podanie o przyjęcie do pracy wg. wzoru określonego w zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

-          Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej i opatrzony klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) wg wzoru określonego w zał. Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

-           Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwa),

-          Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

-          Kwestionariusz osobowy - wg wzoru określonego w zał. Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2006 roku osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy, 62-860 Opatówek, Pl. Wolności 14 - sekretariat lub pocztą na adres urzędu gminy z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych" lub "Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki odpadami" Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Opatówek pod adresem internetowym www.bip.opatowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                                   /-/ Jan Wolf

 

 

 

 


Załącznik Nr 1

do Ogłoszenia

z dnia 14 lipca 2006r.

 

 

 

Imię ........................................

Nazwisko................................

Adres......................................

Telefon...................................

 

 

 

PODANIE

 

 

 

            Proszę o przyjęcie mnie do pracy w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy w Opatówku na stanowisko pracy ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych.

 

 

 

 

 

 

..................................................                                            .......................................................

(miejscowość, dnia)                                                                                                             (podpis)

 

 

 


 

Załącznik Nr 2

do Ogłoszenia

z dnia 14 lipca 2006r.

 

 

 

ŻYCIORYS

 

 

 

1.       Imię .......................................................

2.       Nazwisko...............................................

3.       Adres zamieszkania..............................

4.       Data urodzenia......................................

5.       Telefon

6.       Wykształcenie (szkoła/uczelnia, rok ukończenia, uzyskany tytuł).

7.       Kursy i szkolenia (kto organizował, rok ukończenia)

8.       Doświadczenie zawodowe( okresy zatrudnienia, stanowiska, zakresy obowiązków, inne informacje).

9.       Posiadane uprawnienia (termin uzyskania, rodzaj uprawnienia).

10.   Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

11.   Inne informacje (języki, uzdolnienia, zainteresowania itp.).

 

 

 


 

Załącznik Nr 3

do Ogłoszenia

z dnia 14 lipca 2006r.

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

 

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko....................................................................................................
 2. Imiona rodziców.................................................................................................................
 3. Data urodzenia..................................................................................................................
 4. Obywatelstwo....................................................................................................................
 5. Numer ewidencyjny PESEL...............................................................................................
 6. Numer identyfikacji podatkowej NIP..................................................................................
 7. Dokładny adres miejsca zamieszkania..............................................................................

Adres do korespondencji....................................................................................................

 1. Wykształcenie....................................................................................................................

...........................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

...........................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy - naukowy)

 1. Wykształcenie uzupełniające.............................................................................................

...........................................................................................................................................

(kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ..........................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 1. Dodatkowe uprawnienia , umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 1. Stan rodzinny......................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................

(imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)

 1. Powszechny obowiązek obrony:

a)       stosunek do powszechnego obowiązku obrony ...................................................

b)       stopień wojskowy.................................nr specjal. wojskowej................................

c)       przynależność ewidencyjna do WKU....................................................................

d)       numer książeczki wojskowej ................................................................................

e)       przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP..........................................................

 1. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku............................................................

...........................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres, telefon)

 1. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1, 2, 3 i 5 są zgodne z dowodem osobistym seria ................................ nr ......................................... wydanym przez..................................
  ................................................. w ............................................. albo innym dowodem
  tożsamości ........................................................................................................................

 

 

 

.......................................................                                       ..........................................................

(miejscowość i data)                                                                              (podpis osoby składającej kwestionariusz)