MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

OGŁOSZENIE

 

z dnia 7 kwietnia 2014 roku

 

WÓJT GMINY OPATÓWEK

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

W WYDZIALE ROLNICTWA GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

W URZĘDZIE GMINY W OPATÓWKU

 

1.       Stanowisko pracy: referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Opatówku.

 

2.       Wymagania niezbędne:

Spełnienie wymagań z art.6 ust.1 do ust.3 Ustawy o pracownikach samorządowych, tj.:

-          obywatelstwo polskie,

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

-          kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

-          wykształcenie wyższe,

-          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          nieposzlakowana opinia,

-          minimum 2-letni staż pracy.

 

3.       Wymagania dodatkowe:

-          obsługa komputera - podstawowa znajomość pakietu biurowego MS Office,

-          umiejętności organizacyjne, dyspozycyjność, kreatywność, obowiązkowość,

-          znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy, tj. m.in.:

1)       Ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o bateriach i akumulatorach, o odpadach, o ochronie środowiska, ustawy o egzekucji w administracji,

2)       Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

3)       Ustawy o samorządzie gminnym,

4)       Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

-          preferowany kandydat:

1)       z doświadczeniem w zakresie gospodarki odpadami, mile widziane doświadczenie w administracji publicznej,

2)       z wykształceniem wyższym o kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ekonomia, administracja samorządowa,

lub innym odpowiadającym zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku, w zakresie wymienionym powyżej.

 

4.       Zakres obowiązków (czynności) na zajmowanym stanowisku:

-          prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opatówek,

-          obsługa systemu informatycznego w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

-          stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

-          współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,

-          współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie SIWZ do zamówienia,

-          przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,

-          kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych, pozbywania się nieczystości płynnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatówek (w tym sprawdzanie stanu faktycznego w terenie),

-          współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

-          planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,

-          prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców gminy,

-          opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

-          prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie projektów decyzji w zakresie realizowania obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatówek,

-          prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat i kar naliczonych z tytułu prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi oraz pozbywania się nieczystości płynnych, współpraca z Wydziałem Finansowym w tym zakresie,

-          prowadzenie ewidencji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji,

-          zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy Opatówek zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

-          prowadzenie ewidencji nieruchomości, na których powstają odpady komunalne,

-          organizacja i prowadzenie (w tym uruchomienie) PSZOK,

-          prowadzenie rejestru i innych spraw związanych z przydomowymi oczyszczalniami,

-          pełnienie funkcji koordynatora pomiędzy Gminą Opatówek a Związkiem Komunalnym Gmin "Czyste Miasto Czysta Gmina",

-          realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

-          monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę, który w związku z wygranym przetargiem na obsługę został do tego zobowiązany (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów wielogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy),

-          wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Wydziału.

 

5.       Warunki pracy:

-          wymiar czasu pracy: pełny etat,

-          miejsce pracy: Urząd Gminy w Opatówku,

-          po umowie na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

6.       Wymagane dokumenty aplikacyjne:

-          list motywacyjny - własnoręcznie podpisany przez kandydata,

-          CV (życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej) - własnoręcznie podpisany przez kandydata,

-          poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

-          poświadczone notarialnie lub przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy),

-          poświadczone notarialnie lub przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

-          zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

-          oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

-          oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-          oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

-          oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

-          oryginał kwestionariusza osobowego wg wzoru określonego w załączniku do niniejszego ogłoszenia - własnoręcznie podpisany przez kandydata.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 ze zm.)".

 

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Opatówku" drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 05 maja 2014r. do godziny 15:00.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.bip.opatowek.pl (zakładka ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu, po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Maria-Iwona Gruszka - Gł. Specjalista ds. kadr i organizacji, tel. (62) 76-18-080 w. 40.

 

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie zwracania dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

 


Załącznik do Ogłoszenia

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 

1.       Imię (imiona) i nazwisko ............................................................................................................

 

2.       Imiona rodziców ........................................................................................................................

 

3.       Data i miejsce urodzenia ...........................................................................................................

 

4.       Obywatelstwo ...........................................................................................................................

 

5.       Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .........................................................................

................................................................................................................................................

 

6.       Wykształcenie ..........................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

 

      ................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

7.       Wykształcenie uzupełniające .....................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki

lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

8.       Przebieg dotychczasowego zatrudnienia .....................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

9.       Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

10.   Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria ...........................

nr ....................... wydanym przez .............................................................................................

lub innym dowodem tożsamości .................................................................................................

 

 

 

 

 

........................................................                                       ........................................................

              (miejscowość i data)                                                                      (podpis osoby

                                                                                                     ubiegającej się o zatrudnienie)