MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2010-02-09

 

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zwołuję XLI sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 15 lutego 2010 roku, godz. 12:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji - nr XXXIX, nr XL.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2010 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

7.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku.

8.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tłokinia Wielka na lata 2010-2017.

9.       Projekt uchwały w sprawie udostępnienia mieszkańcom hali sportowej zbudowanej przy Zespole Szkół w Tłokini Wielkiej.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                          

                                                                                                         /-/ mgr Andrzej Michalski