MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2010-03-22

 

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 29 marca 2010 roku, godz. 13:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2010 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego.

7.       Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku za rok 2009.

8.       Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 119/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku.

9.       Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Szałe.

10.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wzdłuż Zbiornika Szałe w m. Szałe".

11.   Projekt uchwały w sprawie (nie) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz sołecki.

12.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2010 rok oraz sprawozdanie z działalności komisji za 2009 rok.

13.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek na 2010 rok.

14.   Sprawozdania komisji Rady Gminy Opatówek z działalności za 2009 rok.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                          

                                                                                                         /-/ mgr Andrzej Michalski