MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2010-04-22

 

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 29 kwietnia 2010 roku, godz. 14:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2009 rok- projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek za 2009 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu Gminy Opatówek na 2010 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

8.       Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr 190/09 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy konsorcjum z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu ostrowskiego i kaliskiego w celu realizacji projektu informatycznego pn. "e-Samorząd Regionu Kalisko-Ostrowskiego" oraz wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Opatówek związanych z uczestniczeniem w realizacji wymienionego projektu.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                          

                                                                                                         /-/ mgr Andrzej Michalski