MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2010-06-24

 

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 30 czerwca 2010 roku, godz. 13:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

2.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

3.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

4.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatówek na 2010 rok.

5.       Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego do wysokości 2.100.000 zł.

6.       Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy Opatówek.

7.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2009 rok.

8.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2009 rok.

9.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2009 rok.

10.   Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

11.   Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego.

12.   Przyjęcie lub nieprzyjęcie rezygnacji P. Andrzeja Michalskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Opatówek - projekt uchwały.

13.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

14.   Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Opatówek- projekt uchwały.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                          

                                                                                                         /-/ mgr Andrzej Michalski