MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2010-09-17

 

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zwołuję L sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 24 września 2010 roku, godz. 9:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

  I.    Otwarcie sesji.

 II.    Uchwalenie porządku obrad.

 

1.     Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

2.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.     Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.     Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatówek na 2010 rok.

6.     Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 127/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

7.     Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

8.     Projekt uchwały w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości.

9.     Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szałe 2010-2017.

10.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Opatówek pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu - Dojutrów - Zduny na odcinku Kokanin - Zduny" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

11.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim oraz Gminą Żelazków o wspólnej realizacji zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P ( Kuchary) granica powiatu - Dojutrów - Zduny na odcinku Kokanin -Zduny" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

12.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim oraz Gminą Żelazków o wspólnej realizacji zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P ( Kuchary) granica powiatu - Dojutrów - Zduny na odcinku Kokanin -Zduny" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

13.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Opatówek do realizacji projektu pod tytułem "Podniesienie poziomu jakości edukacji i wyrównanie szans rozwojowych dzieci w Gminie Opatówek poprzez otwarcie nowych oddziałów przedszkolnych" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

14.  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Opatówek:

1)     wybór Komisji Skrutacyjnej,

2)     projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Opatówek.

 

III.    Interpelacje i zapytania radnych.

IV.    Wolne wnioski i informacje.

V.    Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ mgr Stanisław Kuś