MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2010-10-25

 

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zwołuję LI sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 29 października 2010 roku, godz. 10:30.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

  I.    Otwarcie sesji.

 II.    Uchwalenie porządku obrad.

 

1.     Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji - nr XLVII i nr XLVIII.

2.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.     Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.     Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatówek na 2010 rok.

6.     Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów" z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek.

7.     Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu "zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek dla działek nr 242/1 i 243/3 we wsi Szałe" z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek.

8.     Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek dla działki nr 566/1 we wsi Szałe" z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek".

9.     Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

10.  Projekt uchwały w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów".

11.  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek dla działek nr 242/1 i 243/3 we wsi Szałe.

12.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek dla działki 566/1 we wsi Szałe.

13.  Projekt uchwały w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenie celowości przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia.

14.  Projekt uchwały w sprawie przekazania Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych.

15.  Projekt uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Opatówek w roku 2011.

16.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 768 położonej w Opatówku przy ul. Kościuszki.

17.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 112/1 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.

 

III.    Interpelacje i zapytania radnych.

IV.    Wolne wnioski i informacje.

V.    Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ mgr Stanisław Kuś