MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2010.11.26

 

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 20101 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję I sesję Rady Gminy Opatówek kadencji 2010-2014.

 

Termin i miejsce obrad:

 

1 grudnia 2010 r., godz. 10:00, Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Proponowany porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Ślubowanie radnych.

III.      Uchwalenie porządku obrad.

1.       Wybór przewodniczącego Rady Gminy Opatówek.

1)       zgłaszanie kandydatów;

2)       powołanie komisji skrutacyjnej;

3)       przeprowadzenie głosowania tajnego;

4)       podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

2.       Przekazanie prze radnego Seniora przewodnictwa obrad nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Gminy.

3.       Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Opatówek.

1)       zgłaszanie kandydatów;

2)       powołanie komisji skrutacyjnej;

3)       przeprowadzenie głosowania tajnego;

4)       podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

4.       Wybór komisji stałych Rady Gminy Opatówek:

1)       Rewizyjnej;

2)       Rolnictwa;

3)       Budżetu, Finansów, Założeń i Planów Gospodarczych oraz Porządku Publicznego;

4)       Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia;

5)       Infrastruktury Technicznej i Inwentaryzacji;

6)       Mieszkaniowej.

5.       Sprawozdanie Wójta Gminy o stanie Gminy.

IV.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ mgr Stanisław Kuś