MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2010.12.10

 

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 20 grudnia 2010 r, godz. 10:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

1.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2010 rok.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 12/6 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Opatówek.

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                             /-/ Paweł Bąkowski