MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2010-12-22

 

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 30 grudnia 2010 r. godz. 1000.

 

Miejsce obrad: Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, ul. Kościelna 1.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu sesji nr II/2010.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2010 rok.

5.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatówek na lata 2011-2020.

6.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2011 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

7.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2011 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

8.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2011 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

9.       Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania o odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatówku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

10.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.

11.   Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 128/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opatówek na lata 2004-2007.

12.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 1c.

13.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego c.

14.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej nr 285/16 położonej w Opatówku przy ul. św. Jana.

15.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej nr 285/17 położonej w Opatówku przy ul. św. Jana.

16.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej nr 285/18 położonej w Opatówku przy ul. św. Jana.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                             /-/ Paweł Bąkowski