MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2011-01-24

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 31 stycznia 2011 r. godz. 10:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu sesji nr III/2010.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.

6.       Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Opatówek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

8.       Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 245/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 września 2010 r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości.

9.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2011 rok.

10.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek na 2011 rok.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.     Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                             /-/ Paweł Bąkowski