MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2011-03-16

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję VII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 23 marca 2011 r. godz. 10:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu sesji.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Opatówek na 2011 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz sołecki.

8.       Projekt uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów- przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Opatówek.

9.       Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Opatówek.

10.   Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.

11.   Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierzchowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.

12.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz określenie granic ich obwodów.

13.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011-2020 - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

14.   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku za rok 2010.

15.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek".

16.   Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Opatówek zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

17.   Projekt uchwały w sprawie przekazania zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia z Miastem Kalisz.

18.   Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Kalisz na przekazanie przez Gminę Opatówek zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Opatówek.

19.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Opatówku.

20.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.

21.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.

22.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.

23.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.

24.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, Motelu "Maria" we wsi Szałe.

25.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.

26.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.

27.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.

28.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.

29.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w Opatówku ul. Plac Wolności 17 o łącznej powierzchni 91,50 m2.

30.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.

31.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.

32.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                       Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Wojciech Pokojowy