MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2011-04-14

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 21 kwietnia 2011 r. godz. 8:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu sesji (Nr VI/2011).

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Opatówek na 2011 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.

8.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

9.       Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Żerków do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

10.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Opatówek do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski