MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2011-06-01

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję IX sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 8 czerwca 2011 r. godz. 12:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu sesji.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Opatówek na 2011 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Opatówek.

7.       Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

8.       Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 22/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.

9.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 września 2010 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu - Dojutrów- Zduny na odcinku Kokanin- Zduny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013."

10.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego.

11.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego garażu położonego w Opatówku ul. Kościelnej 2 o łącznej powierzchni 16,66 m2 na działce Nr 748.

12.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego -pomieszczenia gospodarczego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2 o łącznej powierzchni 17 m2 na działce nr 748.

13.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego garażu położonego w Opatówku ul. Kościelna 2 o łącznej powierzchni 17,15 m2 na działce nr 748.

14.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.

15.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.

16.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej Nr 1822/18 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

17.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.

18.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 111/20 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.

19.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.

20.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.

21.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.

22.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.

23.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.

24.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym placu użytkowego położonego w Opatówku przy ulicy Szkolnej o łącznej powierzchni 27 m2 stanowiącego działkę Nr 1822/10.

25.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej Nr 1822/17 położonej w Opatówku przy ulicy Szkolnej.

26.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.

27.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.

28.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.

29.   Projekt uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Opatówek.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski