MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2011-06-22

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję X sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 30 czerwca 2011 r. godz. 11.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu sesji nr VIII/2011.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2010 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek za 2010 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2010 rok.

8.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2010 rok.

9.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2010 rok.

10.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek zadania w zakresie dróg powiatowych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4636 P w m. Chełmce w zakresie chodnika".

11.   Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia przez Gminę Opatówek zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych.

12.   Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.

13.   Projekt uchwały w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Opatówek na 2011 r.

14.   Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

15.   Omówienie problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie gminy Opatówek.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski