MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2011-10-24

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XV sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 31 października 2011 r. godz. 9.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Opatówek na 2011 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego do wysokości 2.354.982,00 zł.

8.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 108/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek".

9.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działek nr 50,52 i 54/2 położonych w Dębe Kolonii.

10.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu części działki oznaczonej nr 185 położonej w Dębe Kolonia.

11.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy Placu Wolności 14.

12.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 109/1 położonej w Szulcu.

13.   Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do sądu rejonowego.

14.   Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski