MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2011-11-07

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 14 listopada 2011 r. godz. 8.30.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu Nr XI i Nr XIII.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Opatówek na 2011 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenie celowości przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia.

7.       Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

8.       Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 r.

9.       Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

10.   Informacja o podatku leśnym na 2012 rok dla Gminy Opatówek.

11.   Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru informacji na podatek od nieruchomości.

12.   Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru informacji na podatek rolny.

13.   Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru informacji na podatek leśny.

14.   Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.

15.   Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny.

16.   Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny.

17.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Opatówek w roku szkolnym 2010/2011.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski