MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2011-12-09

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 16 grudnia 2011 r. godz. 9.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2012 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

8.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2012 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

9.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2012 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

10.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

11.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 2.

12.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 104/26 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej 11.

13.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 106/32 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

14.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 111/27 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

15.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 720/18 położonej w Opatówku przy ul. Kościelnej.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski