MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2011-12-21

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 29 grudnia 2011 r. godz. 12.00.

 

Miejsce obrad: Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, ul. Kościelna 1.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu nr XV/2011.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 oraz ustalenie planu finansowego tych wydatków.

8.       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.

9.       Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Opatówek na 2012 rok.

10.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publicznąim. Braci Gillerów w Opatówku

11.   Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Opatówek w tym jej jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

12.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działek nr 50, 52 i 54/2 położonych w Dębe-Kolonii.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski