MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2012-02-03

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 10 lutego 2012 r. godz. 8.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu nr XVII/2011.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej działki nr 694/9 o powierzchni 1,9976ha położonej w m. Opatówek obręb Opatówek.

6.       Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Opatówek.

7.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

8.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 106/33 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

9.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 329 położonej w Opatówku przy ul. Łódzkiej 21.

10.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 1822/5 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

11.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 106/32 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

12.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 106/33 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

13.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 720/4 położonej w Opatówku przy ul. Kościelnej 17.

14.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 768 położonej w Opatówku przy ul. Kościuszki.

15.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy Placu Wolności 16.

16.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Szkolnej 11.

17.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 106/21 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

18.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 106/17 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

19.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 730/2 położonej w miejscowości Szałeprzy ul. Kaliskiej 74.

20.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości-garażu położonego w Opatówku przy ul. Szkolnej.

21.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości-garażu położonego w Opatówku przy ul. Parkowej 8.

22.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości-garażu położonego w Opatówku przy ul. Parkowej 8.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski