MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2012-03-19

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XX sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 27 marca 2012 r. godz. 13.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2022.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Opatówek na 2012rok.

7.       Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku za rok 2011.

8.       Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku.

9.       Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 153/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej działki nr 694/9 o powierzchni 1,9976ha położonej w m. Opatówek obręb Opatówek.

10.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości - pomieszczenia gospodarczego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.

11.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu części działki oznaczonej nr 748 położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.

12.   Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz sołecki.

13.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2012 rok.

14.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek na 2012 rok.

15.   Sprawozdania komisji Rady z działalności za 2011 rok.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski