MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2012-06-06

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 14 czerwca 2012 r. godz. 13.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

1.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

2.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

3.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

4.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2022.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Opatówek na 2012rok.

6.       Projekt uchwaływ sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatówek".

7.       Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku.

8.       Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

9.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.

10.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.

11.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody ba wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu- garażu położonego w Opatówku przy Placu Wolności.

12.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 1C.

13.   Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr 154/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Opatówek.

14.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Opatówek na lata 2012-2015.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski