MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2012-09-14

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  42, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 21 września 2012 r. godz. 13.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu nr XXIII i nr XXIV.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2022.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Opatówek na 2012rok.

7.       Informacja Wójta Gminy Opatówek z wykonania budżetu Gminy Opatówek za I półrocze 2012 rok.

8.       Informacja Wójta Gminy Opatówek za I półrocze 2012 o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9.       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego.

10.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

11.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim, Gminą Godziesze Wielkie oraz Gminą Brzeziny w sprawie realizacji projektu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek - Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Godziesze Wielkie - Zajączki Bankowe" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

12.   Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Opatówek.

13.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - garażu położonego w Opatówku przy ul. Parkowej 8.

14.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 457 położonej w Tłokini Kościelnej.

15.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 143/5 położonej w Dębe - Kolonia.

16.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Opatówek, Żelazków".

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski