MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2012-10-23

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 30 października 2012 r. godz. 10.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu nr XXV i nr XXVI.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2022.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Opatówek na 2012rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

8.       Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 r.

9.       Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 rok.

10.   Informacja o podatku leśnym na 2013 rok dla Gminy Opatówek.

11.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego miejscowość Dębe -Kolonia gm. Opatówek".

12.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego miejscowość Dębe - Kolonia gm. Opatówek".

13.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Józefów (obręb Opatówek) gm. Opatówek".

14.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Szkolnej 11.

15.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 1207/18 położonej w Opatówku przy ul. Ogrodowej 75.

16.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

17.   Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Opatówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

18.   Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski