MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2012-12-06

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 13 grudnia 2012 r. godz. 8.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu nr XXVIII.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego do wysokości 800 000 zł.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Opatówek na 2012 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2013 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

8.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2013 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

9.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

10.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2013-2015 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

11.   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Opatówek.

12.   Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie.

13.   Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14.   Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

15.   Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

16.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opatówek w roku szkolnym 2011/2012.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski