MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2013-01-18

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 25 stycznia 2013 r., godz. 8.15.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały Nr 259/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2023.

6.       Projekt uchwały Nr 260/13w sprawie zmian w budżecie gminy Opatówek na 2013rok.

7.       Projekt uchwały Nr 261/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P Opatówek - Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Godziesze  Wielkie - Zajączki Bankowe" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap  II  Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój". 

8.       Projekt uchwały Nr 262/13 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opatówek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

9.       Projekt uchwały  263/13 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

10.   Projekt uchwały Nr 264/13  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

11.   Projekt uchwały  Nr 265/13 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

12.   Projekt uchwały Nr 266/13 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

13.   Projekt uchwały Nr 267/13 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

14.   Projekt uchwały Nr 268/13  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

15.   Projekt uchwały Nr 269/13 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

16.   Projekt uchwały Nr 270/13 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

17.   Projekt uchwały Nr 271/13 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                       Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                            mgr Marek Szlenkier