MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2013-03-18

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 26 marca 2013 r., godz. 9.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

1.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

2.       Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

3.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

4.       Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku za rok 2012.

5.       Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2012 r.

6.       Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Opatówek za 2012 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023.

8.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013.

9.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

10.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

11.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości- garażu położonego w Opatówku przy ul. Parkowej 8.

12.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 720/4 położonej w Opatówku przy ulicy Kościelnej 17.

13.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 1c.

14.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 106/14  położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.

15.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 1207/17 położonej w Opatówku przy ul.Ogrodowej 75.

16.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 720/4 położonej w Opatówku przy ulicy Kościelnej 17.

17.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Szałe przy ul. Kaliskiej 80.

18.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.

19.   Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz sołecki.

20.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek na 2013rok.

21.   Sprawozdania komisji Rady, w tym Rewizyjnej z działalności za 2012 rok.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski