MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2013-04-15

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 22 kwietnia 2013 r., godz. 13.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013.

7.       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego.

8.       Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Opatówek.

9.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

10.   Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela w tym pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek.

11.   Sprawozdania komisji Rady, w tym Rewizyjnej z działalności za 2012 rok.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski