MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2013-09-20

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 27 września 2012 r. godz. 9.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu XL/2013.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Opatówek na 2013rok.

7.       Informacja Wójta Gminy Opatówek z wykonania budżetu Gminy Opatówek za I półrocze 2013 rok.

8.       Informacja Wójta Gminy Opatówek za I półrocze 2013 o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9.       Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Cieni Drugiej podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.

10.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4620P na odcinku Szulec- Rajsko" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój".

11.   Projekt uchwały w sprawie w sprawie: zawarcia porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie wspólnego działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Rajsko - Sierzchów - Borów gm. Opatówek" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski