MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2013-11-21

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 28 listopada 2013 r. godz. 9.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenie celowości przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia.

6.       Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok.

8.       Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.

9.       Informacja o podatku leśnym na 2014 rok dla Gminy Opatówek.

10.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opatówek w roku szkolnym 2012/2013.

11.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek".

12.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Józefów".

13.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy gospodarczej w miejscowości Józefów".

14.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 768 położonej w miejscowości Opatówek przy ul. Tadeusza Kościuszki.

15.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 302 położonej w Opatówku przy Placu Wolności 9.

16.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 106/22 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

17.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.

18.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 1C.

19.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 1207/17 położonej w Opatówku przy ul. Ogrodowej 75.

20.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 1C.

21.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 106/23 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

22.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 106/19 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski