MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2014-01-23

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 30 stycznia 2014 r. godz. 9:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu Nr XLV/2013.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2014-2024.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki".

8.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Cieni Drugiej.

9.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie przez okres 3 lat w trybie bezprzetargowym zewnętrznej powierzchni zbiornika wieży ciśnień położonego na działce o nr ewidencyjnym 689/6 znajdującej się w Opatówku przy ul. Zdrojowej 2.

10.   Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Opatówek.

11.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatówek porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.

12.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.

13.   Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego.

14.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2014 rok.

15.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek na 2014 rok.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski