MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2014-02-21

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję L sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 28 lutego 2014 r. godz. 9:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 103/99 Rady Gminy Opatówek z dnia 3 grudnia 1999 roku w sprawie utworzenia Funduszu Stypendialnego Rady.

7.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015.

8.       Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Opatówek za 2013 rok.

9.       Sprawozdanie dotyczące realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2013 r.

10.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 106/20 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

11.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat części działki nr 196/12 położonej wSzałe przy ul. Kaliskiej 80.

12.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 1207/19 położonej w Opatówku przy ul. Ogrodowej 75.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski