MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2014-03-19

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję LI sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 27 marca 2014 r. godz. 9.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołów.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610 P w miejscowości Borów".

7.       Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612 P Opatówek ( ul. Św. Jana) - Tłokinia Wielka etap I".

8.       Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy Opatówek.

9.       Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Cieni Drugiej podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.

10.   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 262/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opatówek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

11.   Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz sołecki.

12.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek.

13.   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku za rok 2013.

14.   Sprawozdanie z pracy Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku za 2013 rok.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski