MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2014-05-23

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję LIV sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 30 maja 2014 r. godz. 13.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2014-2024.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr 315/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Opatówek oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.

8.       Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Michałów Drugi, Opatówek, Tłokinia Wielka, Chełmce do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

9.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia "Dolina Prosny" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Opatówek.

10.   Projekt uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Opatówek.

11.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych.

12.   Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego jego najemcy.

13.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Szałe przy ul. Kaliskiej 80.

14.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym budynku sprzętu sportowego i pawilonu gospodarczego położonych w Szałe przy ul. Kaliskiej 80.

15.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2013 rok.

16.   Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek.

17.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2013 rok.

18.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2013 rok.

19.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2013 rok.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski