MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2014-09-15

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję LVI sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 22 września 2014 r. godz. 9.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołów.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr 405/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 18 lipca 2014 roku.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatówek na 2014 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatówek porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.

8.       Projekt uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie wspólnego działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko - Sierzchów - Borów gm. Opatówek" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

9.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski