MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2014-12-02

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 9 grudnia 2014 r. godz. 9.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, Plac Wolności 14, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2014-2024.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.

8.       Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok.

9.       Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.

10.   Informacja o podatku leśnym na 2015 rok dla Gminy Opatówek.

11.   Projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Opatówek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

12.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - Motelu "Maria" położonego w miejscowości Szałe.

13.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Opatówek.

14.   Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski