MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2015-04-23

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję VII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 30 kwietnia 2015 r., godz. 8.30.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu nr V/2015.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.

6.       Ocena zasobów pomocy społecznej.

7.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

8.       Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewni zlokalizowanej przy ul. Parkowej 16 w Opatówku.

9.       Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania oraz wypłaty dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek.

10.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opatówek.

11.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin z terenu Powiatu Kaliskiego"

12.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 106/32 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

13.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 106/32 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.

14.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.

15.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rajsko.

16.   Projekt uchwały w sprawie powołania i określenia zakresu zadań doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Opatówek.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski