MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2015-06-17

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję X sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 23 czerwca 2015 r. godz. 9.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2015-2024.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa wraz z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych na gminnej oczyszczalni ścieków w Opatówku".

8.       Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Opatówek.

9.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Parkowej 8.

10.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości oznaczonej jako działka nr 697/16 położonej w Opatówku.

11.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Opatówek.

12.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2014 rok.

13.   Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek.

14.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2014 rok.

15.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2014 rok.

16.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2014 rok.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski