MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2015-09-22

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję XII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 29 września 2015 r., godz. 9.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

7.       Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice".

8.       Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na wykonanie remontu ogrodzenia pomiędzy Zespołem Szkół im. Stanisława Mikołajczyka a parkiem w Opatówku.

9.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Borów).

10.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Szałe).

11.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych (Chełmce).

12.   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej numer 4612P na odcinku drogi od Tłokini Nowej do Tłokini Wielkiej".

13.   Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski