MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2015-10-20

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 27 października 2015 r., godz. 9.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

  I.    Otwarcie sesji.

 II.    Uchwalenie porządku obrad.

 

1.     Przyjęcie protokołu.

2.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.     Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.     Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.

6.     Projekt uchwały w sprawie współdziałania jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Opatówek, Powiatu Kaliskiego, Gminy Żelazków, Gminy Lisków, Gminy Koźminek, Gminy Brzeziny, Gminy Szczytniki, Gminy Blizanów w celu wspólnego pozyskania środków i realizacji projektu pozakonkursowego pn. "Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego", realizowanego w latach2016-2017 w ramach Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

7.     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4609 P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 - Koźminek oraz drogi powiatowej nr 4610P na odcinku Stary Nakwasin- Borów" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

8.     Projekt uchwały w sprawie zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Opatówku - ul. Mariana Buczka, Dworcowa, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, 3 - go Maja, Ludowa gm. Opatówek" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

9.     Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych pn: "Remont drogi powiatowej nr 4620P w m. Rajsko w zakresie chodnika".

10.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 112/1 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.

11.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 2.

12.  Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

13.  Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do sądu rejonowego.

14.  Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.

 

III.    Interpelacje i zapytania radnych.

IV.    Wolne wnioski i informacje.

V.    Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski