MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2015-11-18

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 25 listopada 2015 r., godz. 9.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

7.       Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 r.

8.       Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2016 rok.

9.       Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Opatówek.

10.   Projekt uchwały w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opatówek.

11.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 302 położonej w Opatówku przy Placu Wolności 9.

12.   Projekt uchwały w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenia celowości przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia.

13.   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 28/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.

14.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opatówek w roku szkolnym 2014/2015.

15.   Deklaracja Rady Gminy w sprawie podjęcia działań proceduralnych w zakresie nadania miejscowości Opatówek statusu miasta.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje. Prezentacja multimedialna dot. nadania miejscowości Opatówek statusu miasta.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski