MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2015-12-04

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) zwołuję XV sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 11 grudnia 2015 r., godz. 13:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

2.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2015 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

7.       Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 84/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

8.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2016 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

9.       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2016 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

10.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018- programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

11.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2016-2018 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

12.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018.

13.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych na terenie gminy Opatówek przez OSP Opatówek".

14.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

15.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.

16.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu działki oznaczonej nr 692/37 położonej w Opatówku przy ul. Helleny.

17.   Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Opatówek.

18.   Projekt oświadczenia w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski