MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2016-02-19

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 25 lutego 2016 r., godz. 9:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

  I.    Otwarcie sesji.

 II.    Uchwalenie porządku obrad.

 

1.     Przyjęcie protokołu.

2.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.     Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

5.     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku za rok 2015.

6.     Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek.

7.     Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

8.     Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugi etap postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

9.     Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opatówek, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

10.  Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane.

11.  Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Opatówek do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa przedszkola publicznego w Opatówku".

12.  Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Opatówek do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe, etap II, gmina Opatówek".

13.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.

 

III.    Interpelacje i zapytania radnych.

IV.    Wolne wnioski i informacje.

V.    Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski