MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2016-03-22

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 29 marca 2016 r., godz. 10:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

2.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

3.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

4.       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2016-2025 i uchylenie poprzedniej uchwały.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Opatówek.

7.       Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz sołecki.

8.       Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku.

9.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2016 rok.

10.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek na 2016 rok.

11.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 748 położonej w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.

12.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski