MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, 2016-04-21

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 28 kwietnia 2016 r., godz. 10.00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

2.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

3.       Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

4.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2016-2025.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.

6.       Ocena zasobów pomocy społecznej.

7.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

8.       Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Parkowej 16 w Opatówku.

9.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 112/1 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.

10.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy Placu Wolności 17.

11.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opatówek".

12.   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4612P na odcinku drogi od Tłokini Nowej do Tłokini Wielkiej".

13.   Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Opatówek.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski