MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, dnia 5 października 2016 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 12 października 2016 r. godz. 9:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu.

2.       Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2016-2025.

6.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.

7.       Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 5/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Założeń i Planów Gospodarczych oraz Porządku Publicznego, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

8.       Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 7/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Inwentaryzacji, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

9.       Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 8/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji mieszkaniowej, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

10.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 94/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Opatówek.

11.   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice".

12.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. J. Poniatowskiego.

13.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. J. Poniatowskiego 1C.

14.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 729/7 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.

15.   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski