MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, dnia 21października 2016 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 27 października 2016 r. godz. 10:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

2.       Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

3.       Odpowiedzi na interpelacje.

4.       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2016-2025.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Opatówek.

7.       Projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z miejscowością Marianówka w obwodzie żytomierskim na Ukrainie.

8.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatówek porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

9.       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

10.   Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz.

11.   Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 181/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Opatówek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatówek.

12.   Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski