MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Opatówek, dnia 16 listopada 2016 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Opatówek

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Opatówek na dzień 24 listopada 2016 r. godz. 10:00.

 

Miejsce obrad: Urząd Gminy w Opatówku, sala nr 15.

 

Porządek obrad:

 

   I.      Otwarcie sesji.

 II.      Uchwalenie porządku obrad.

 

1.       Przyjęcie protokołu nr XXIV/2016 i nr XXVII/2016.

2.       Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3.       Sprawozdanie wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.       Odpowiedzi na interpelacje.

5.       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2016 rok.

6.       Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 r.

7.       Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.

8.       Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2017 rok.

9.       Informacja o podatku leśnym na 2017 rok dla Gminy Opatówek.

10.   Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Opatówek.

11.   Projekt uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

12.   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na budowę bazy śmigłowcowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska w Michałkowie.

13.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Opatówek w roku szkolnym 2015/2016.

14.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 213/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatówek porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

15.   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 214/16Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

16.   Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zadania polegającego na usunięciu drzew.

 

III.      Interpelacje i zapytania radnych.

IV.      Wolne wnioski i informacje.

V.      Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                          

                                                                                                         mgr inż. Paweł Bąkowski